top of page

สำหรับผู้เริ่มต้น

กรุณาอ่านรายละเอียด ขั้นตอนต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและความถูกต้องในการสั่งซื้อ

1. เลือกเส้นด้าย

3. เลือกหน้าผ้า

View Project

Sand Dunes

View Project

2. เลือกวิธีการทอ

View Project

4. เลือกสี

View Project

Color Me Pink

View Project

CHAROENRUT KARNTAW CO.,LTD.

361/1,   SOI ANAMAINGAMJAREAN  25,   RAMA 2 ROAD,   THAKHAM,   BANGKUNTIEN,   BKK  10150

© Charoenrut Karntaw CO.,LTD. All right reserved

bottom of page